Skip to content

புலவர் கீரன் சொற்பொழிவுகள் (டவுன்லோட்)

February 25, 2012

வெகுநாட்களுக்கு முன், புலவர் கீரன் சொற்பொழிவுகள் குறித்து எதேச்சையாக ஒரு பதிவு போட்டு வைத்திருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்றும் அந்த பதிவுக்கு பலர் தேடி வருகிறார்கள். இன்றும் பலர் இணையத்தில், புலவர் கீரன் அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் கிடைக்குமா என்று தேடிப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அற்புதமான சொற்பொழிவாளர் திரு.கீரன் அவர்கள். இறையருள் பெற்ற பேச்சாளர்.

அவரது சொற்பொழிவுகளுக்காக இந்த வலைத்தளத்துக்கு வருபவர்களில் சிலர், மறுமொழிகளில் கீரன் அவர்களின் ரெகார்ட் செய்யப்பட உபன்யாசங்களுக்கு சுட்டிகளையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அந்த சுட்டிகளை (links) இங்கே தொகுத்து இடுகிறேன்.

திருவெம்பாவை

Pulavar Keeran Thiruvempavai 01

Pulavar Keeran Thiruvempavai 02

Pulavar Keeran Thiruvempavai 03

Pulavar Keeran Thiruvempavai 04

Pulavar Keeran Thiruvempavai 05

Pulavar Keeran Thiruvempavai 06

வில்லிபாரதம்

Part I : http://www.sendspace.com/file/6sf4p3
Part II : http://www.sendspace.com/file/akhhml
Part III : http://www.sendspace.com/file/xczp22
Part IV : http://www.sendspace.com/file/pnjcx
Part V : http://www.sendspace.com/file/oqsl9m
Part VI : http://www.sendspace.com/file/pnjcx0

வில்லி பாரதம்
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba53b8ed04889fa91b20cc0d07ba4d230c40f93a67263b5
தெய்வ திருமணங்கள்
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba53b8ed04889fa4012e8015643d9c81c5082dc597d1cdc
வள்ளி திருமணம்
http://www.mediafire.com/?sharekey=2ba53b8ed04889fa4012e8015643d9c821fa01e6bf9c89f4

கம்பராமாயணம்

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8

Advertisements

Glorious 80s…

November 13, 2011

Facebook, Farmville madness

August 9, 2010

Ever since my friend started bugging me for joining this game Farmville I didn’t like it. The reason being it was suggested by this guy. I couldn’t remember the last time he did me any good and I am sure this is no exception. 🙂

First of all I hated Facebook and kept myself away from it. Its not that I never tried it at all. I did try creating my profile in it. While creating my profile, it showed a page saying I can invite my friends and if they already have a facebook id I could network with them. It also showed an even more “friendlier” option to choose my friends from my gmail account.

I unsuspectingly followed the steps and it did pull email ids from my contact list in gmail. It showed about ten email ids in one page. I chose couple of email ids and clicked OK… That’s it. All hell broke. The email ids list it showed is in fact runs for several pages about eight hundred email contact ids it had dutifully pulled but showed me only ten in one page. As I clicked OK facebook decided itself that I had consented to invite all the rest of the email contacts (about 750 of them) and sent invites with a zeal of veteral spammer. It not only sent invites to my friends but also to so many non-friends too whom I had vowed earlier not to contact at any cost.

That being my small experience with Facebook, I got scared to venture again for the Farmville thing; but my enemies is no small and they are all started pestering me to join the club… So I ventured my first step into farmville. During my school I had played a similar games in the playground. Nowadays where is the playground? So I think all those games transported into this computer box.

Farmville was interesting at first, now it has caught me with a tarzan grip. Morning I wakeup I rush to facebook and check if my artichokes are ready for reaping. My friends dutifully fertilize it and I also had to return the favour. Suddenly one bull will show up and I had to guide it to my friend’s farm. Farmville posts lot of messages in the wall and almost I cant find any direct messages from my friends.

Neighbouring, gifting are all cool social networking… Farmville has its own currency system, you could buy seeds, flowers etc in their market with the Farmville coins. If you are short of coins, and immediately need some cash and can’t wait for your crops to grow, well, then there is this way, you can buy coins buy paying real world money through your real-world credit card which would definitely take out cash from your real-world bank. Well, now we are talking business! They give 7500 coins for 5 US dollars and they give about 70,000 coins for 40 US dollars.

Anyways, I guess none of our Desi guys would ever take out their own credit card 🙂 for buying farm coins, but Americans may probably do it…  All that said and done, I still long for the playground and the fun of playing with real people… nothing can replace that fun, don’t you agree? Oh my god, my rice plantation must be ready now… I got to rush to farmville.. Chao, pals!

Is the thrill gone?

September 28, 2009

blogIcoThey say that blogging is dying… After reading this I thought this may well be true..  Many of my friends stopped writing anything. Only a few die-hard ones are still out there. I myself stopped writing for almost a year. My reasons though is not that I lost interest, I were busy and couldn’t found time first of all  :), I mean believe me really.

The reason for once-a-thrill now-dying blogs are wonderfully explained here. The author who wrote “Blogging is dying” refines the statement by saying the long tail of blogging is dying. He says “blogging isn’t easy. More precisely, other things are easier – and it’s to easier things that people are turning. Facebook’s success is built on the ease of doing everything in one place. (Search tools can’t index it to see who’s talking about what, which may be a benefit or a failing.) Twitter offers instant content and reaction. Writing a blog post is a lot harder than posting a status update, putting a funny link on someone’s Wall, or tweeting. People are still reading blogs, and other content. But for the creation of amateur content, their heyday for the wider population has, I think, already passed.”

May be the statement has some truth.. but lo… wait, if blogs are dying what about their predecessors, i  mean, user groups? Between the ninties and early 2000s there were a plethora of user groups such as usenet, yahoo groups, msn groups etc. Are they still functioning or fading out like blogs?

I have been in the internet for almost I can say 10 years. I have seen the busiest times of groups, then came the blogsUser-Group like tsunami waves. When blogs became the new web phenomina, it was almost felt that the days of user groups are gone. I were once member of groups like RayarKaapiKlub, Maraththadi etc.. They all went idle when the blog wave came into being. So can we conclude that its all twitters and facebook going forward and no more groups or blogs?

Definitely not, I am still following a number of yahoo and google groups. People still are thronging these groups. Blogs may be fading out but groups are not. May be the reason being, those who post in groups are sure that people are reading their posts and responding to it, whereas in blogs, unless one has a good web of friends, it would be like “Tea aathifying in an empty shop” (pardon by taminglish 🙂 ).

Real phone numbers in movies

January 4, 2009

I came across this news that, in the latest movie Ghajini (Hindi version of tamil movie) they had unintensionally used a real phone number. That became a calamity because after watching the movie some fans started calling the real phone number and started asking for Gajini. Pretty comical though.

The scriptwriter possibly conjured up the number from thin air. But unfortunately for Ms. Varghese, it turned out to be her mobile number.

And the calls, since the release of the film last week, haven’t stopped.

Worse, Aamir Khan with the number, is imprinted on film posters all over town.

“On an average, I receive about five calls a day. It’s become a nuisance,” said a hapless Ms. Varghese.

In Hollywood, they have set up a fictitious number started with 555 to be used as phone numbers in the films. (See http://en.wikipedia.org/wiki/555_(telephone_number)). This obviously avoids any such prank calls.

ghajini

So what do you think Ms. Varghese did after that:

Unable to come to terms with it, Ms. Varghese finally decided to see Ghajini and check it for herself.

On Wednesday, along with her husband, she went for a screening at Lido Cinema. And, behold, her number was indeed on Aamir Khan’s body. She also saw her number on a poster of the film outside the cinema.

Well,  if my phone number ends up like this, I would cut a deal with my service provider to play advertisements on the mobile… I could make some money isn’t it 🙂

Dr. Strangelove

January 4, 2009

I would say this is one of the best movie of all times. The way Stanley Kubrick portrayed the cold war times, with all the grotesque quirks of the two big nations and their leaders, its simply awesome. The film entirely runs a kind of dark satirical comedy that we may not be all laughing while watching it but the scenes are quite memorable.  The best thing about this movie is every line of dialogue is so perfectly carved.

Probably since it is an old movie,  the storyline is no big secret now.  In the movie, a U.S general due to minor flaw in the constitutional law, gets the ability to order an attack on the Soviet Russia. He does just that! Upon his orders, the U.S Bomber airplanes, about thirty of them, having nuclear bombs,  breach into Russian air space to drop bombs at various locations. Due to wartime rules, the bomber planes once launched on their mission cannot be easily stopped.  On knowing this, the U.S. President organises a meeting at the Pentagon. In there, with the help of Russian ambassador, discusses with the Russian President to stop the bomber. The entire movie is the sequence of happenings within about couple of hours during this crisis.

If we just read this story in a book, we could only imagine a nuclear war thriller. However its Kubrick’s brilliance, this story so perfectly transformed into a comedy.  In one scene, the Russian ambassador is invited inside the Pentagon War room. A US General,  goes on fighting with the ambassador accusing him that he is taking photograph’s of the war room. The US President then stops them saying “Gentlemen, you can’t fight here. This is War Room!”.  LOL! 🙂

The entire sequence of the US President speaking to the Russian President is worth watching. Luckily they have allowed this little video in youtube.   Take a look:

One would be surprised to see Peter Sellers (Yes, the Pink Panther) in three different roles, the US President being one of them and a military officer, and Dr. Strangelove being the other.  My favorite is the US President role than even the Dr. Strangelove in fact.

And one other character that was most talked about is the Slim Pickens, acting as a B52 Bomber pilot. His texan accent is quite humorous.  One particular scene of his, where he checks the emergency survival kit for air staff is one of the most talked about scenes.

All in all, its a masterpiece of one of the greatest movie directors of all time.   Movies like these are lessons that show it doesnt need huge sum of money to shoot a good classic movie.

CHANDRAYAAN

October 22, 2008

Its one of the immensely proud and joyful moment when Chandrayaan (means Moon craft), India’s first ever lunar mission  got off to space. With this our Bharath joins hands with bigger brothers like USA, Russia, Japan, China etc.

The remote sensing satellite will orbit around moon just over 100 KM near moon and it would also launch a Moon Impact Probe (MIP) to actually land on moon, with our Indian flag, to do experimentation.

Manoranjitam has moved. Please click here to read the entire post